top
logo

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

 

ROCZNY PLAN  PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 
Podstawa prawna:
 
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz.U.z2007r.Nr83poz.562 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t .j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
• Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
• Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 22
• Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 22.
 
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2015/2016.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr  22.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/2015.
 
L.p Cele i zadania Sposoby realizacji Termin Realizatorzy
1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.
1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 2015/2016.
2. Przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego, ustalenie zadań do pracy na rok kolejny.
3. Monitorowanie wdrażania wniosków z ewaluacji wewnętrznej.
4. Kontrola analizy dokumentacji przebiegu nauczania pod kątem zgodności z przepisami prawa oświatowego.
5. Przydział obowiązków służbowych pracownikom szkoły.
VIII 2015
 
IX 2015
 
Na bieżąco
 
Na bieżąco
 
IX 2015 

Dyrektor

Dyrektor

 

Dyrektor

Dyrektor

 

Dyrektor 

2.
Aktualizowanie dokumentów Szkoły
ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia tzw.  pakietu pomocowego i zmian po ewaluacji wewnętrznej WZO
1. Powołanie zespołu ds. aktualizacji dokumentów Szkoły i rejestrowanie zmian w prawie.
2. Dokonywanie analizy zapisów w dokumentach szkolnych w celu stwierdzenia zgodności z obowiązującym prawem i przygotowanie projektu zmian
sierpień 2015
 
 
cały rok
 

zespół ds. aktualizacji dokumentów

3. Zapewnienie pełnej realizacji obowiązku szkolnego.
1. Kontrola obowiązku szkolnego.
2. Systematyczna kontrola i analiza frekwencji uczniów.
IX 2015
 
Cały rok
 

Dyrektor, pedagog

Wychowawcy klas

4.
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania uczniów do sprawdzianu zewnętrznego
i uwzględnieniem wniosków z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Wdrażanie działań zapewniających jakościowy rozwój szkoły

1. Powołanie zespołów badawczych.
2. Analiza wniosków z przeprowadzanych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Ułożenie  harmonogramu sprawdzianów.
4. Zaznajomienie rodziców uczniów z możliwością dotarcia do zestawów testów do pracy indywidualnej w domu.
5. Opracowanie,  wybór  zadań i przeprowadzenie sprawdzianów.
6. Analiza wyników w kontekście opanowania sprawdzanych umiejętności.
7. Przekazanie informacji o wynikach sprawdzianów.
8. Zaplanowanie działań doskonalących umiejętności słabo opanowane lub nieopanowane.
9. Informowanie bieżące uczniów i rodziców o wynikach i dalszych działaniach.
10. Monitorowanie oraz ewaluacja wewnętrzna wdrażania podstawy programowej.

VIII 2015

VIII 2015

 

 

IX 2015

wg harmonogramu sprawdzianów

 

na bieżąco

 

Na bieżąco

 

Cały rok

 

wrzesień 2015

Rada Pedagogiczna

 

 

 

 

zespół badawczy i dyrektor Szkoły

 

 

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

Zespół ds. ewaluacji dyrektor szkoły

5. Wzmacnianie pracy wychowawczej – edukacja czytelnicza i medialna
1. Zaplanowanie przez wychowawców w planach zadań wychowawczych działań podnoszących kulturę czytelniczą.
2. Włączenie rodziców i znanych osób z najbliższego otoczenia w cykliczne czytanie dzieciom książek w czasie zajęć szkolnych.
3. Przeprowadzenie wśród uczniów  konkursów pięknego czytania i ilustrowania lektur.
4. Współpraca z bibliotekami miejskimi.
5. Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
6. Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelnicza medialna” – lekcje biblioteczne.
7. Prowadzenie zajęć czytelniczych „Czytam i tworzę”

wrzesień 2015

 

cały rok

 

na bieżąco


 

cały rok

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

Co tydzień

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

Nauczyciel biblioteki

 

Wychowawcy klas

Nauczyciel biblioteki

Nauczyciel biblioteki

Nauczyciel biblioteki

Nauczyciel biblioteki

7. Propagowanie zdrowego trybu życia

 

Działania   w ramach   Śląskiej  Sieci Szkół  Promujących   Zdrowie

1. Zaplanowanie przez wychowawców w planach zadań wychowawczych działań szerzących wiedzę i nawyki zdrowego żywienia
2. Zorganizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z lekarzem i  dietetykiem
3. Przygotowanie cyklicznych klasowych gazetek tematycznych
4.Zorganizowanie szkolnych apelów  dot. promocji zdrowia
5. Udział w  programach  „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”.
6. Przeprowadzenie masowych szkolnych imprez sportowo  - rekreacyjnych ( zawody sportowe, turnieje m.in.: Dzień Sportu, Olimpiada  
             Przedszkolaka.)
7. Realizacja programu „Jem smacznie i zdrowo” promującego zasady zdrowego odżywiania. 
8. Prowadzenie szkolnego konkursu  czystości.
9. Realizacja programu edukacji zdrowotnej ”Jem smacznie i zdrowo” realizowany w ramach zadań Szkoły Promującej Zdrowie

wrzesień 2015

 

 

cały rok
 

cały rok

na bieżąco

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok
 

wg.harmogramu

Wychowawcy klas

 

Rada Pedagogiczna

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

D.Karpińska

Samorząd szkolny

Dyrekcja, koordynatorzy Sz.P.Z i pracownicy szkoły

J.Jasińska ,

wychowawcy klas

8.
Chcę być  bezpieczny” - działania na rzecz;
- uświadomienia uczniom konieczności dbania o własne bezpieczeństwo
- uświadomienia rodzicom odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
- wychowania komunikacyjnego
 
 
1. Zaplanowanie przez wychowawców w planach zadań wychowawczych działań podnoszących stopień bezpieczeństwa.
2. Zapoznanie uczniów z regulaminem zachowania na terenie Szkoły i w czasie wycieczek oraz imprez szkolnych.
3. Zorganizowanie spotkań uczniów z funkcjonariuszami policji i  straży miejskiej.
 
4. Zorganizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami z policyjnych wydziałów prewencji, sądu rodzinnego, ośrodków ds. uzależnień oraz z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej oraz Poradni rodzinnej.
5. Przeprowadzenie klasowych konkursów n.t . bezpieczeństwa.
6. Pokazy udzielania pierwszej pomocy.
7. Realizacja Programu Fundacji WOSP „Ratujemy i uczymy ratować” w kl.II
8. Realizacja programu profilaktycznego
„Bezpieczne dziecko – przyjaciel  Sznupka”.
9. Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.
10. Udział w miejskim programie „ Florek w strażnicy”.
11. Udział w programie „Bezpieczny Puchatek” .
12. Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń zw. ze środkami uzależniającymi.
13. Przeciwdziałanie przemocy i agresji.
14. Kształtowanie właściwej postawy wobec korzystania  z Internetu, zwracanie uwagi na cyberprzemoc.
15. Realizacja ogólnopolskiego programu „Bezpieczna +”
16. Realizacja programu „Mały mediator”
17. Udział w ogólnopolskim programie „Zachowaj trzeźwy umysł”

wrzesień 2015

 

wrzesień 2015

 

cały rok

 

na bieżąco

 

 

 

 

cały rok

cały rok
 

cały rok

cały rok


 

cały rok

 

na bieżąco

 

cały rok

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

na bieżąco

 

cały rok

na bieżąco

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas
 

Dyrektor,

wych. klas,

pedagog  szkolny

Wychowawcy klas 

Wychowawcy klas

J.  Jasińska

J.  Jasińska

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas
 

P.Matyszczak

Nauczyciel techniki

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

P.Matyszczak

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

P.Matyszczak

P.Matyszczak

P.Matyszczak

P.Matyszczak

 

9.

Rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych

- uświadomienie dzieciom konieczności dbania  o środowisko naturalne 

 1.  Udział w akcjach min.:  "Sprzątanie Świata".
2. Dbałość o tereny zielone wokół szkoły, 
3. Realizacja programu  "Moje miasto bez elektrośmieci" . Zbiórka elektrośmieci.
4. Organizowanie comiesięcznej zbiórki  makulatury i surowców wtórnych 
5. Zbiórka pożywienia dla zwierząt ze schroniska w Dąbrówce Małej.
6. Obchody Międzynarodowego Dnia Wody
7. Organizacja tygodnia zw. z obchodami  Dnia Ziemi" / wg.harmonogramu/
8. Prezentacje multimedialne o tematyce ekologicznej 
9. Kontynuacja współpracy z Pracownią Ekologii Pałacu Młodzieży w Katowicach
10. Współpraca z kołem ekologicznym działającym przy MDK w Katowicach Załężu

na bieżąco
 

cały rok

Cały rok

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco
 

Na bieżąco
 

18-22.IV.2015

 

Na bieżąco

Cały rokNa bieżąco
 

Na bieżąco

 

Wych. klas
 

K.Lesik

Wych. klas

K.Lesik

Wych. klas

Wych. klas

Samorząd szkolny

K.Lesik

 

Wychowawcy klas

K.Lesik

 

K.Lesik

 

K.Lesik

10.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 
 
 
Kształtowanie pozytywnego
wizerunku szkoły w środowisku
 
1.  Organizacja imprez kulturalnych w środowisku lokalnym / Festyny, Barbórka /
2. Bieżąca aktualizacja pracy szkoły  na 
stronie internetowej oraz na Facebooku poprzez prezentację konkursów   i laureatów.
3. Udział dzieci w konkursach międzyszkolnych  
4.  Prezentacja umiejętności   i osiągnięć uczniów w czasie zebrań   z rodzicami oraz podczas imprez  i uroczystości szkolnych.    
5. Współpraca  z : Parafią św. Józefa w Katowicach – Załężu, Młodzieżowym Domem Kultury, Domem Aniołów Stróżów, |
6. Organizacja Dnia Otwartego Szkoły
7. Wydawanie gazetki szkolnej ????    
8. Udział w imprezach na rzecz środowiska organizowanych przez  podmioty lokalne /m.in.: Dzień Sąsiada"/

Na bieżąco

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco
 

Cały rok


 

Cały rok


 

Na bieżąco

Cały rok

 

Wych. klas

zespół ds. promocji i org. imprez

M. Gawlas

K.Wójcik

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

9. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i edukacja obywatelska
 1.  Uczestnictwo w życiu   kulturalnym miasta i regionu (spektakle, koncerty, wystawy).
       
2. Organizowanie obchodów   ważniejszych  rocznic  państwowych i historycznych na terenie szkoły i miasta. 

Na bieżąco

 

 

Cały rok

 

Wychowawcy klas

 

Rada Pedagogiczna

11. Edukacja regionalna
 1. Organizacja imprez o charakterze regionalnym  m.in. Biesiada Barbórkowa  
2. Promowanie wiedzy o naszej miejscowości i regionie / podtrzymywanie gwary śląskiej, nauka tańców śląskich/
3. Prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce regionalnej.
4. Patronat nad tablicą pamiątkową Teofila Patalonga.
5. Wycieczki i wyjścia w celu poznania miejsc zw. z historią Śląska i Katowic.
6. Udział w warsztatach o tematyce regionalnej.
7. Wyjścia do: Teatru Lalki i Aktora Ateneum, teatru Śląskiego, Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Katowic.

Cały rok

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

Na bieżąco
 

Na bieżąco
 

Na bieżąco

 

zespół ds. promocji i org.imprez

wych. klas

 

wychowawcy klas

B.Kurzak Kawka

wychowawcy klas

B.Kurzak Kawka

wychowawcy klas

 

11.
Zapewnianie nowoczesnej
i wszechstronnej oferty edukacyjnej.
1. Dobieranie programów i planów nauczania dostosowanych do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów oraz zgodnych z nową podstawą programową. 
2.  Wzbogacanie procesu dydaktycznego przez stosowanie technologii   informatycznej.

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Dyrekcja

Zespoły przedmiotowe

 

Grono pedagogiczne

12.
Zaspokajanie   indywidualnych
potrzeb  edukacyjnych uczniów
 
1. Dostosowywanie oferty edukacyjnej  do możliwości i aspiracji uczniów- diagnozowanie potrzeb edukacyjnych.
2. Praca z uczniem zdolnym i szczególnie  uzdolnionym. 
3. Włączanie się szkoły w realizację programów i projektów o zasięgu dzielnicowym, miejskim, ogólnopolskim 
4. Indywidualizowanie procesu nauczania-  wspomaganie rozwoju sześciolatka w klasie pierwszej
5.Organizowanie pomocy uczniom z   
niepowodzeniami szkolnymi oraz systematyczny monitoring postępów tych uczniów. 
6.Organizowanie pomocy  uczniom z problemami zdrowotnymi i systematyczne obserwowanie tych uczniów.
6.Organizowanie działań opiekuńczych uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej.
9.Rozszerzenie form zagospodarowania wolnego czasu celem zapobiegania patologi i agresji: /prowadzenie  zajęć   pozalekcyjnych  z różnych dziedzin, udział w imprezach kulturalnych, organizacja rajdu szkolnego oraz  wycieczek pozwalających uczniom  rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia/
7.Organizowanie pomocy uczniom z problemami  w zachowaniu oraz systematyczny monitoring zachowania tych uczniów.
8 .Organizowanie działań opiekuńczych uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej.
9.Rozszerzenie form zagospodarowania wolnego czasu celem zapobiegania patologii    i agresji:
 / prowadzenie  zajęć   pozalekcyjnych  z różnych    dziedzin, udział w imprezach kulturalnych, organizacja rajdu szkolnego oraz  wycieczek            
 pozwalających uczniom  rozwijać swoje  zainteresowania i uzdolnienia/
10. Realizacja zajęć świetlicowych „Mały artysta”
11. Objęcie jak największej liczby uczniów działalnością Uczniowskiego Klubu Sportowego  "Sokół 22"
12. Organizowanie nauki pływania w ZSO nr 7 w  Katowicach.
 

Cały rok

 

Cały rok
 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

  

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Na bieżąco

 

Cały rok

Zespoły przedmiotowe

Grono pedagogiczne
 

Koordynatorzy

 

Nauczyciele ed. wczesnoszkolnej

 

Wychowawcy
klas

P.Matyszczak

 

 

Wychowawcy klas

P. Matyszczak

 

Wychowawcy klas

P.Matyszczak

Wychowawcy klas

P.Matyszczak

 

Wych. klas
P. Matyszczak

 

 

Wych. klas
P. Matyszczak

Nauczyciele

Wychowawcy świetlicy

bibliotekarz

 

 

 

 

M.Nikonowicz

 

D.Karpińska

 

D.Karpińska

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.