top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

 

 


TEMAT INNOWACJI: "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE"

AUTOR: mgr Dorota Gawin
 
OPIS:
Obecnie obserwujemy stały spadek zainteresowania uczniów wzbogacaniem swojej wiedzy, a zwłaszcza wiedzy matematyczno-przyrodniczej, dlatego naszym zadaniem jest szukanie sposobów na zmianę tego stanu rzeczy. W okresie wprowadzania reformy edukacji konieczne stało się poszukiwanie nowych metod nauczania zwiększających czynny udział uczniów w zajęciach dydaktycznych. Niemniej ważne jest również zaciekawienie uczniów, które pobudza do twórczej pracy. 
 
Aby osiągnąć te cele nasza szkoła zgłosiła swój udział w Projekcie Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek - najlepsza inwestycja”.
 
Innowacja będzie się opierała na założeniach projektu, które zostały opracowane na podstawie założeń Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego. Będzie ona  realizowana w klasie czwartej a następnie piątej tj od 1.09.2012 do 30.11.2014 Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie było podyktowane chęcią wzbogacenia warsztatu metodycznego o nowe innowacyjne pomysły, które dzięki zastosowaniu interaktywnej platformy e-learningowej pomogą w przybliżaniu uczniom trudnych zagadnień matematyczno - przyrodniczych.
 
Innowacje EDUSCIENCE:
- demonstrowanie wiedzy przyrodniczej z zastosowaniem eksperymentów
- wykorzystanie różnych technik przekazu wiedzy i nowoczesnej metodyki
- bezpośrednie transmisje satelitarne ze Stacji polarnej na Spitsbergenie
- udostępnienie infrastruktury badawczej GEOPLANET
 
Udział szkoły w projekcie będzie polegał na zastosowaniu w lekcjach matematyki i przyrody bogatej bazy Platformy oraz na tworzeniu własnych propozycji z zastosowaniem udostępnionych narzędzi. Podczas realizacji Projektu przewidziano również zajęcia w czasie wycieczek dydaktycznych, pikników naukowych lub Festiwalu Nauki.

Szkoła będzie również wykonywała pomiary przyrodnicze, które zostaną udostępnione na Platformie i posłużą do ogólniejszych opracowań. Mamy nadzieję, że lekcje z zastosowaniem najnowszych technologii będą dla uczniów atrakcyjne i w większym stopniu rozbudzą ich zainteresowanie poszerzaniem wiedzy.
 

2. Cele innowacji
 
Cel ogólny Projektu:
Zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wykorzystujących interaktywną platformę e-learningową.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie zainteresowania SCIENCE u dziewcząt
- wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie SCIENCE dzięki udziałowi uczniów/ uczennic w realnym procesie badawczym
- rozwój umiejętności posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu/ blended learningu3.
 
3. Formy i metody pracy
- praca z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na Platformie e-learningowej:
- Biblioteka SCIENCE – baza źródłowa, eksperymenty naukowe, lekcje on-line, reportaże, wywiady.
- praca z innowacyjnym e-programem SCIENCE
- wycieczki dydaktyczne
- udział w piknikach naukowych i Festiwalach Nauki
- eksperymenty przyrodnicze
- prowadzenie monitoringu przyrodniczego
- rozpoznawanie i diagnozowanie problemów badawczych
- praca z tekstem źródłowym
- gromadzenie i analiza informacji z różnych źródeł,
- praca grupowa i indywidualna.
 
4. Oczekiwane osiagnięcia
- Zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi
- wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie SCIENCE
- rozwój umiejętności posługiwania się technologiami informatycznokomunikacyjnymi w procesie uczenia się

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.