top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III
Krąg tematyczny: Podróże
Temat dnia: W różnych krajach świata

Cele główne:
- wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiadomości w sytuacjach typowych,
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- posługiwanie się mapą i atlasem

Cele operacyjne:
Umiejętności polonistyczne:
- uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem tekst trasy podróży
- uczeń potrafi użyć wielkiej litery w pisowni nazw państw i kontynentów
- uczeń zna miejsce akcji książki „ Zaczarowana zagroda”
- uczeń potrafi ułożyć rebus

Umiejętności przyrodnicze;
- uczeń zna państwa Europy
- uczeń rozpoznaje flagi państw Europy
- uczeń potrafi ułożyć kontury mapy świata
- uczeń potrafi zaznaczyć kontynenty
- uczeń potrafi na mapie konturowej świata zaznaczyć Gdańsk, Grenlandię,
Himalaje, Saharę, Amazonkę, Alaskę i jezioro Bajkał
- uczeń potrafi korzystać z atlasu geograficznego

Umiejętności społeczne:
- uczeń zgodnie współpracuje w grupie
- uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

Umiejętności muzyczne:
- uczeń z ciekawością słucha rytmów innych narodów
- uczeń potrafi improwizować ruchem słuchane utwory

Metody pracy:
- podająca – opis zadania
- poszukująca – pogadanka
- praktycznego działania
Formy pracy:
- zbiorowa jednolita
- grupowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
Atlasy geograficzne, mapa świata, kontury mapy świata na kartce A4,
instrukcja do pracy grupowej, klej, nożyczki, nagrania melodii krajów Europy,
karty techniczne – mapa Europy, kolorowa kartka papieruA4

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie i czynności organizacyjno - porządkowe
2. Podanie celu lekcji i tematu.

Większość ludzi lubi podróżować. Dzisiaj będziemy mieli okazję odwiedzić różne miejsca na kuli ziemskiej. Podróż zazwyczaj odbywa się w towarzystwie, stąd pomysł, aby podzielić się na dwuosobowe grupy turystyczne. 5 min

3. Praca z mapą świata
- Każdy zespół otrzymuje pociętą na 6 części kartkę formatu A4 (załącznik nr 1), na której narysowane są kontury wszystkich kontynentów. Części te należy właściwie ułożyć a potem nakleić na kolorową kartkę.
- Kolejnym zadaniem jest podpisanie nazw kontynentów i oceanów - nauczyciel zwraca uwagę na właściwą pisownię – wielka litera. Nauczyciel proponuje skorzystanie z atlasu geograficznego tym uczniom, którzy mają kłopoty z zapisaniem prawidłowych nazw.
- Nauczyciel sprawdza poprawne wykonanie prac. 7 min

4. Podróż po kontynentach - ciche czytanie ze zrozumieniem (załącznik  nr 2)
- Na kartkach uczniowie otrzymują opis miejsc do których powinni dotrzeć
- Nazwy tych miejsc należy zapisać na przygotowanej wcześniej mapie, jednocześnie rysując trasę podróży, łącząc za pomocą linii odwiedzane miejsca.
- Zespół, który ukończył pracę proszony jest o zaprezentowanie swoich map na tablicy
- Omówienie i prezentacja wykonanych prac przez poszczególne grupy. 10 min.

5. Praca z mapą Europy
- Uzupełnianie symbolami mapy Europy- (karta techniczna - Mapa Europy - wkładka)
- Rozpoznawanie na podstawie flag nazw państw - nauczyciel proponuje wykorzystanie
podręcznika str. 116, wskazywanie tych państw na mapie Europy, zapisywanie nazw państw w odpowiednich miejscach
- Prezentacja na tablicy uzupełnionych map 7 min

6. Słuchanie melodii różnych narodów ( Węgry, Ukraina, Hiszpania, Polska, Grecja)
- rozpoznawanie kraju z którego pochodzą
- improwizowanie ruchem utworu 5 min

7. Państwa należące do Unii Europejskiej
- Które państwa należą do Unii Europejskiej? –
- Nauczyciel proponuje wykorzystanie podręcznika str.117
- Uczniowie podchodzą do tablicy i wskazują je na mapie zamieszczonej na tablicy.4 min

8. Podsumowanie zajęć i samoocena -
-Uczniowie wypowiadają się na temat :W które miejsce w Europie chciałbyś pojechać i dlaczego?
-Nauczyciel prosi o ocenę swojej pracy na lekcji i wypełnienie karty ewaluacyjnej

Zamaluj prostokąt z wybranym zdaniem: 2 min

Jestem z siebie zadowolony

 Pracowałem dzisiaj dobrze

 Mogłem pracować lepiej

 
ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ


Data: 4. 06.2007r
Klasa: III b
Przedmiot: Kształcenie zintegrowane

Cel główny:
Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych

Cele pośrednie:
Doskonalenie czytania ze zrozumieniem.
Posługiwanie się mapą i atlasem

Standardy Wskaźniki Obserwacja umiejętności Skala ocen 1-7
1. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce - Uczeń potrafi nanieść na kontury mapy, flagi państw , korzystając z podręcznika
- Uczeń potrafi zapisywać wielką literą nazwy państw na mapie konturowej świata
- Uczeń potrafi wskazać na mapie nazwy państw, które odczytał i położenie zobaczył na rysunku w podręczniku
   
2. Praca z mapą - Uczeń samodzielnie układa kontury mapy świata - Uczeń samodzielnie wpisuje nazwy kontynentów
- Uczeń rozpoznaje i prawidłowo umieszcza na mapie flagi państw europejskich
- Uczeń potrafi w atlasie odnaleźć mapę świata i porównać ją z konturami ułożonymi samodzielnie.
- Uczeń potrafi odnaleźć na mapie świata Gdańsk, Grenlandię, Himalaje, Saharę, Amazonkę, Alaskę i jezioro Bajkał korzystając a atlasu świata
   
3. Czytanie ze zrozumieniem - Uczeń potrafi odczytać instrukcję do podróży po świecie     
- Uczeń potrafi odnaleźć w tekście odczytać z podręcznika nazwy państw członków Unii Europejskiej
- Uczeń potrafi ułożyć rebus według instrukcji podanej w tekście
   
4. Słuchanie melodii z różnych krajów Europy - Uczeń rozpoznaje melodię z kraju, którego pochodzi
- Uczeń improwizuje ruchem melodię.
   

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.