top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

I. Wstęp
Każdy człowiek, duży lub mały, może być świadkiem wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Może to dotyczyć zupełnie obcej osoby, znajomego lub członka rodziny.  Od tego czy znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, co robić, nie straci głowy i bez wahania zacznie pomagać, może zależeć nasze życie. Aby pomóc, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Im więcej ludzi będzie posiadało umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym więcej osób zostanie uratowanych, ocali życie. Udzielenie pierwszej pomocy jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale również obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Prostych czynności ratujących życie może nauczyć się każdy, warto więc rozpocząć taką naukę już w wieku kilku lat. Nabyta wiedza i umiejętności dadzą dziecku na równi z dorosłym, możliwość niesienia pomocy czy szybkiego powiadomienia odpowiednich służb.

Tematy zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy od dawna mnie interesują . Od 2004 roku przygotowuję uczniów do olimpiad i konkursów organizowanych przez zarząd rejonowy PCK, „Eskulapki”, a później „Małego Ratownika”, w których moi podopieczni często odnoszą sukcesy.

W 2006 roku przeszłam szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy organizowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym samym roku rozpoczęłam realizację programu „Ratujemy i uczymy ratować”, do którego przygotowała mnie fundacja WOŚP. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, podobnie jak pokazy, które organizujemy w świetlicy szkolnej, na apelach oraz festynach szkolnych. Postanowiłam wykorzystać to zainteresowanie i dać uczniom możliwość rozwijania go, poszerzyć nieco zakres działań, aby mogli poznać zasady udzielania pomocy w różnych sytuacjach. Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym.

Celem innowacji będzie:
1. Upowszechnienie wśród dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
2. Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
3. Wykształcenie umiejętności właściwego powiadamiania służb ratunkowych.
4. Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie
i bezpieczeństwo innych.
5. Kształtowanie postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym.

Uczniowie osiągną powyższe cele pracując metodami aktywnymi, współdziałając w grupach. Dzięki temu zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również, drogą praktycznych ćwiczeń, konkretne umiejętności, które pozwolą im w razie potrzeby skutecznie działać.

II. Opis innowacji pedagogicznej
1. Innowacja pedagogiczna „Uczymy się ratować”.
2. Zajęcia będą się odbywać przez dwa lata: w klasie II i III. Obejmą swym zakresem materiał edukacji wczesnoszkolnej (edukacja techniczna, społeczna, przyrodnicza).
3. Treści innowacji zostaną oparte o:
-  „Program nauczania dla I etapu edukacji  wczesnoszkolnej - Szkoła na miarę” autorstwa Teresy Janickiej Panek, pakiet „Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my!”
- program „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-  i poszerzone o treści rozwijające  podstawę  programową.
4. Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- wykształcenie postawy gotowości niesienia pomocy innym.

Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
- poznanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa
- poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
- nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
- zapamiętanie numerów telefonów służb ratunkowych
- nabycie umiejętności wzywania służb ratunkowych oraz prawidłowego przeprowadzania rozmowy z dyspozytorem
- wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu
- kształtowanie umiejętności właściwego reagowania wobec osób poszkodowanych
- kształtowanie gotowości niesienia pomocy innym.

Realizacja innowacji pedagogicznej „Uczymy się ratować” odbywać się będzie w czasie zajęć dodatkowych jeden raz w tygodniu w ramach realizacji przez nauczyciela jednej godziny obowiązkowej wynikającej z z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela. Wykorzystane zostaną pomoce przekazane szkole przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (fantomy, podręczniki, płyta CD, plakaty, tekturowe telefony).

5. Przewidywane efekty edukacyjne (wiadomości, umiejętności, społecznie akceptowane zachowania):

1) Po klasie drugiej
Uczeń:
* potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku
* potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku
* potrafi wołać o pomoc i szukać jej u osoby dorosłej
* potrafi sprawdzić czy poszkodowany jest przytomny
* zna numery alarmowe
* potrafi telefonicznie wezwać pomoc i przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem służb ratunkowych
* potrafi sprawdzić czy poszkodowany oddycha
* potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
* wie, jak ułożyć poszkodowanego przed wykonaniem resuscytacji
* zna zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej (liczba oddechów i uciśnięć klatki piersiowej)
* pamięta, że należy udrożnić drogi oddechowe
*  potrafi prawidłowo wykonać oddechy ratownicze
* wie, że oddech należy wykonać powoli i spokojnie
* potrafi prawidłowo odnaleźć miejsce ucisku
* wie, że ucisk należy wykonywać mocno i energicznie
* wie, że uciski i oddechy ratownicze można wykonywać tylko na manekinie
* potrafi powiedzieć, co to jest łańcuch przeżycia
* wie, które czynności wchodzące w łańcuch przeżycia może wykonać samodzielnie
* pamięta o szybkim wezwaniu pomocy
* rozumie, że szybkie udzielenie pomocy daje poszkodowanemu szansę przeżycia
* ćwiczy wszystkie poznane czynności

2) Po klasie trzeciej
Uczeń:
* wie, co powinno się znajdować w apteczce pierwszej pomocy
* wie, do czego służą opatrunki gazowe, bandaże różnej wielkości, plastry, chusta trójkątna
* wie, że samodzielnie nie może zażywać lekarstw
* potrafi opatrzyć niewielkie rany i skaleczenia
* potrafi zaopatrzyć rękę przy pomocy chusty trójkątnej
* wie, jak zatamować krwawienie z nosa
* wie, że nie należy wpadać w panikę z powodu obfitego krwawienia
* zna zagrożenia wynikające z kontaktu z krwią poszkodowanego
* pamięta o założeniu gumowych rękawiczek przed udzieleniem pomocy osobie z krwawieniem
* zna źródła oparzeń
* zna rodzaje oparzeń
* zna objawy oparzeń
* zna ogólne sposoby postępowania w przypadku oparzeń (analiza zastanej sytuacji, wezwanie pomocy specjalistycznej, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dotarcie do poszkodowanego, udzielenie pierwszej pomocy)
* wie, jakie działania udzielającego pomocy mogą przynieść dodatkowe szkody
* zna zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego
* zna zasady postępowania w przypadku oparzenia słonecznego
* zna zasady bezpiecznej ekspozycji na promieniowanie słoneczne
* zna zasady chronienia skóry przed nadmiernym opalaniem
* wie, jakie substancje chemiczne dostępne w domu, w szkole, w zasięgu przebywania dziecka mogą powodować oparzenia
* wie, że nie może samodzielnie stosować środków chemicznych
* zna zasady postępowania w przypadku oparzenia chemicznego
* zna podstawowe zasady udzielania pomocy w przypadku oparzeń chemicznych
* wie, że porażenie prądem elektrycznym powoduje oparzenia
* rozpoznaje sytuacje, które zagrażają oparzeniem prądem elektrycznym
* zna podstawowe zasady udzielania pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym
* rozpoznaje sytuacje, w których sam może spowodować  zagrożenie oparzeniem dla innych
* wie, czym jest utrata przytomności
* zna skutki utraty przytomności
* wie, jak pomóc osobie nieprzytomnej
* potrafi zachować się podczas spożywania posiłku tak, aby nie doszło do zadławienia
* wie, jakie sytuacje mogą doprowadzić do zadławienia – unika ich
* w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe lub osobę dorosłą
* utrwala zdobyte wiadomości i umiejętności.

6. Treści edukacyjne realizowane będą w następującej kolejności:
1) Podstawowe czynności ratujące życie:
- bezpieczeństwo ratownika w miejscu wypadku
- sprawdzanie przytomności
- wzywanie pomocy, numery alarmowe, przekazywanie istotnych informacji
- sprawdzanie oddechu
- pozycja boczna ustalona
- oddechy ratownicze
- uciskanie klatki piersiowej
- łańcuch przeżycia
2) Apteczka pierwszej pomocy:
- wyposażenie apteczki
- przeznaczenie środków opatrunkowych i leków
- świadomość, że nie można samodzielnie zażywać leków
3) Skaleczenia, krwotok z nosa:
-  opatrywanie niewielkich ran
- zakładanie chusty trójkątnej na rękę
- tamowanie krwotoku z nosa
- zagrożenia wynikające z kontaktu z krwią poszkodowanego
- zabezpieczenie przed chorobami przenoszonymi przez krew
4) Utrata przytomności, zadławienie:
- przyczyny utraty przytomności
- objawy utraty przytomności
- pomoc osobie nieprzytomnej
- zapobieganie zadławieniom
- wzywanie pogotowia, osoby dorosłej

5) Pożar:
- zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego
- przyczyny powstawania pożarów i sposoby zapobiegania im
- wpływ wysokiej temperatury i dymu na zdrowie człowieka
- wzywanie straży pożarnej
- sposoby gaszenia pożarów
- droga ewakuacyjna w szkole
- właściwe zachowanie w czasie alarmu
6) Oparzenia:
- źródła oparzeń
- rodzaje oparzeń
- objawy oparzeń
- ogólne sposoby postępowania w przypadku oparzeń
- czego nie należy robić w przypadku oparzeń
- zasady postępowania w przypadku oparzenia słonecznego
- zasady bezpiecznej ekspozycji na promieniowanie słoneczne
- zasady chronienia skóry przed nadmiernym opalaniem
- zasady chronienia skóry przed nadmiernym opalaniem
- substancje chemiczne dostępne w domu, w szkole, w zasięgu przebywania dziecka mogą powodować oparzenia
- świadomość, że nie można samodzielnie używać środków chemicznych
- zasady postępowania w przypadku oparzenia chemicznego
- podstawowe zasady udzielania pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym.
7. Ewaluacja innowacji:
1) Obserwacja postępów dzieci w czasie zajęć, informacja zwrotna.
2) Egzamin i certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy programu „Ratujemy i uczymy ratować”.
3) Testy wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
4) Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Opracowała: Joanna Jasińska

Bibliografia:
* Program Fundacji WOŚP: „Ratujemy i uczymy ratować”
* E. Brandl, E. K. Pfennich, I. Reindl, D. Metschutzer: „Ratowniczek pomaga ci ratować”, wyd. Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża , Warszawa 2010
* Program profilaktyki i zapobiegania skutkom oparzeń dla klas I - VI szkoły podstawowej „Żyj bezpiecznie” przygotowany przez Procter & Gamble
* Słoma Jarosław: „Żyję i działam bezpiecznie”, Wyd. Nowa Era 2011
* Goniewicz Mariusz, Nowak – Kowal Anna W., Smutek Zbigniew: „Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc”, Wyd. Operon 2009

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.